ឃុយ ម៉ីហៀង -​ ចាំនៅតែចាំ (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)

The Voice Kids Cambodia

  • Release Date: 22 Jul 2017
  • Viewer: 15.630.709
  • Like Video: 66,637
  • Dislike Video: 6,208
  • Video Length: 11.40

Music Video

Description

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី 1
កុមារី៖ ឃុយ ម៉ីហៀង
អាយុ 12ឆ្នាំុំ, កំពង់ស្ពឺ
ច្រៀងបទ៖ ចាំនៅតែចាំ
facebook.com/thevoicekidscambodia
Youtube.com/thevoicekidscambodia
IZE​ Cambodia Water

Youtube Videos from :
[រិទ្ធ សូនីតា - ឈប់ព្រួយទៅបង (Blind Audition Week 3 | The Voice Kids Cambodia Season 2)]

    keyboard_arrow_up