ឃុយ ម៉ីហៀង -​ ចាំនៅតែចាំ (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)

The Voice Kids Cambodia

  • Release Date: 22 Jul 2017
  • Viewer: 15.148.220
  • Like Video: 63,089
  • Dislike Video: 5,910
  • Video Length: 11.40

Music Video

Description

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី 1
កុមារី៖ ឃុយ ម៉ីហៀង
អាយុ 12ឆ្នាំុំ, កំពង់ស្ពឺ
ច្រៀងបទ៖ ចាំនៅតែចាំ
facebook.com/thevoicekidscambodia
Youtube.com/thevoicekidscambodia
IZE​ Cambodia Water

Youtube Videos from :
[SAVE (The Battles Week 3 | The Voice Kids Cambodia 2017)]

keyboard_arrow_up